Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn bepalingen welke u vastlegt over een overeenkomst. Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop hebben wij automatische een overeenkomst. De overeenkomst gaat over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen, en hoe u een klacht kunnen indienen.

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop, leverings en betalingsvoorwaarden van TM Home BV met handelsnaam Sonoff

Handelsregister te Rotterdam: (KvK-nummer 81901585)

Hoofdstuk 1 Toepasselijkheid

Hoofdstuk 2 Prijzen

Hoofdstuk 3 Levering

Hoofdstuk 4 Vervoer

Hoofdstuk 5 Reclames en geld-terug-garantie

Hoofdstuk 6 Overmacht

Hoofdstuk 7 Betaling

Hoofdstuk 8 Eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

Hoofdstuk 9 Garantie geleverde zaken

Hoofdstuk 10 Aansprakelijkheid van Leverancier

Hoofdstuk 11 Retourzendingen

Hoofdstuk 12 Algemeen

Hoofdstuk 13 Ontbinding

Hoofdstuk 14 Vertrouwelijke informatie

Hoofdstuk 15 Toepasselijk recht

Hoofdstuk 16 Correspondentie

Hoofdstuk 17 Taal

Hoofdstuk 18 Geschillen

Hoofdstuk 19 Deponering

Hoofdstuk 20 Veilig bestellen


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Sonoff van welke vennootschap de handelsnamen zijn Sonoff, verder te noemen Leverancier.
1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien Leverancier dezes schriftelijk heeft aanvaard: deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.3 Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van Leverancier, zijnde de voorwaarden van de aanbiedende partij. De toepasselijkheid van de voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en promotiemateriaal alsmede andere door Leverancier verstrekte gegevens binden haar niet.
1.6 Opdrachten, bestellingen en wijzigingen daarvan zijn voor Leverancier slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Leverancier heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
1.7 De omvang van de verplichtingen van Leverancier wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.2. Prijzen
2.1 Alle prijsopgaven en prijzen die in rekening gebracht worden zijn af magazijn, inclusief omzetbelasting (BTW) in Euro’s (€), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht, assurantie, etc.
2.2 Indien de kostprijzen of prijzen, waarvoor Leverancier de zaken en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot standkomen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft Leverancier het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.


3. Levering
3.1 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan Leverancier in overleg treden met de afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft afnemer derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
3.2 Indien betalingen in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
3.3 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Leverancier bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop het bepaalde in deze voorwaarden van toepassing is.


4. Vervoer
4.1 Alle door de afnemer bestelde zaken worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de afnemer door Leverancier afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen en op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de zaken/diensten worden geacht voor risico van de afnemer te zijn verleend.
4.2 Het transport van de zaken zal op een door Leverancier te bepalen wijze geschieden.
4.3 Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van verzekering ten last van de afnemer komen.
4.4 Indien het vervoer van de zaken om redenen onafhankelijk van de wil van Leverancier niet kan doorgaan, is Leverancier gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, zulks onverminderd het recht van Leverancier betaling van de koopprijs te vorderen.


5. Reclames en geld-terug-garantie
5.1 Afnemer dient terstond na aflevering te controleren of de aantallen geleverde zaken en/of diensten overeenstemmen met de bestelling. Eventuele discrepanties tussen hetgeen is besteld en hetgeen is afgeleverd dienen binnen 24 uur schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Leverancier.
5.2 Afnemer dient de geleverde zaken en/of diensten terstond na aflevering op zichtbare gebreken te controleren. Zichtbare gebreken dienen door afnemer uiterlijk binnen 48 uur na aflevering schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Leverancier.
5.3 Niet voldoening aan het bepaalde in de leden 1 of 2 van dit artikel leidt tot verval van elk recht van de afnemer.
5.4 In geval van afkeuring van de zaken en/of diensten zal Leverancier, indien door hem gewenst, in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of diensten te herstellen/ opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
5.5 Verwerkte en/of weder verkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de afnemer nog enig reclamerecht toekomt.
5.6 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de afnemer onverlet.
5.7 Afnemer heeft het recht om een door hem gekochte zaak binnen veertien dagen na aflevering retour te zenden aan Leverancier waarna het aankoopbedrag door Leverancier zal worden teruggestort. Van het aankoopbedrag maken geen deel uit de kosten van verzending. Die kosten alsmede de kosten van retournering blijven respectievelijk komen voor rekening van Afnemer. Voorwaarde voor terug storting van het aankoopbedrag is dat zowel de zaak als de verpakking in nieuwstaat door Leverancier retour worden ontvangen. Het in dit lid bepaalde doet niet af aan hetgeen in de voorafgaande leden van dit artikel is geregeld.


6. Overmacht
6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie zaken en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van elke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, stakingen, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen.
6.2 Indien Leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Leverancier zal de afnemer een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.


7. Betaling
7.1 Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
7.2 Vanaf de vervaldag is afnemer over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door Leverancier aan de afnemer is vereist. Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig Euro).
7.3 Korting of compensatie met een eventueel door de afnemer gepretendeerde vordering op Leverancier is geheel uitgesloten.
7.4 In geval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van Leverancier op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Leverancier dan het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding.
7.5 De afnemer wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
7.6 Indien de factuur in niet Nederlandse courant wordt voldaan dient te worden betaald een bedrag dat gelijk is aan het factuurbedrag in Euro’s (€) berekend naar de wisselkoers in het handelsverkeer van de dag waarop de betaling geschiedt.


8. Eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de afnemer aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De afnemer verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
8.2 Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
8.3 Zolang de zaken eigendom zijn van Leverancier, mag de afnemer deze niet doorverkopen of verpanden. Bij overtreding van deze verboden verbeurt de afnemer, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad. € 5.000,- (vijfduizend Euro) en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van Leverancier.


9. Garantie geleverde zaken
9.1 Leverancier staat gedurende 1 jaar in voor de deugdelijke werking van de door haar geleverde zaken. Deugdelijk wil zeggen dat de zaken gedurende deze periode de eigenschappen bezitten die op grond van de overeenkomst mogen worden verwacht. Indien de geleverde zaak tijdens deze periode een gebrek vertoont, heeft de afnemer op grond van deze garantie recht op herstel van de zaak. Leverancier mag kiezen voor vervanging van de zaak dan wel restitutie van de koopprijs in plaats van herstel wanneer herstel naar zijn mening niet kan worden gevergd.
9.2 Met betrekking tot een op grond van het eerste lid herstelde of vervangen zaak blijft de oorspronkelijke ingangsdatum van de garantietermijn van kracht. Voor een herstelde dan wel vervangen zaak gaat derhalve niet een nieuwe garantietermijn van 1 jaar in.
9.3. Buiten de in het eerste lid bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften;
b. gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik;
c. externe oorzaken, zoals brand- of waterschade;
d. montage, installatie of het ongedaan maken hiervan door anderen dan Leverancier;
e. gebruik van materialen of zaken die door afnemer aan Leverancier ter bewerking zijn verstrekt of die op instructie dan wel verzoek van afnemer zijn gebruikt;
f. toepassing van werkwijzen en constructies volgens de instructies van afnemer;
g. toepassing van een overheidsvoorschrift;
h. niet schriftelijk door Leverancier geautoriseerde wijzigingen die afnemer of een derde in de producten of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen;
i. gebruikelijke slijtage;
j. Sonoff is niet verantwoordelijk voor de installatie van de producten, de producten dienen geïnstalleerd te worden door een erkende installateur. (deze installateur moet ISO gecertificeerd zijn en aangesloten zijn bij Uneto-VNI)
9.5 De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt geheel indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet of indien afnemer de zaak zelf of door een derde laat repareren of herstellen.
9.6 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door
Leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
9.7 Rechtsvorderingen ter zake gebreken dienen binnen zes maanden na reclame binnen de in het eerste lid bedoelde garantietermijn op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
9.8 Wanneer Leverancier dit in het kader van de tenuitvoerlegging van de garantieverplichtingen noodzakelijk acht, worden de geleverde zaken door afnemer en voor rekening en risico van afnemer vervoerd naar en aangeleverd aan een door Leverancier te bepalen plaats.


10. Aansprakelijkheid van Leverancier
10.1 Aansprakelijkheid voor schade die niet onder de verzekering van de afnemer wordt gedekt is uitgesloten, dat wil zeggen beperkt tot nakoming van de in artikel 9 omschreven garantie een en ander behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en artikel 5 lid 2 van deze voorwaarden vervalt iedere aansprakelijkheid indien de afnemer Leverancier niet binnen vijf dagen na ontdekking van enig gebrek dan wel het tijdstip waarop redelijkerwijs enig gebrek - ontdekt had moeten worden schriftelijk van het bestaan daarvan op de hoogte heeft gesteld. Dit artikel laat het bepaalde in de artikelen 5 lid 1 en 5 lid 2 volledig onverlet. Het onderhavige artikel heeft derhalve slechts betrekking op situaties die niet door de artikelen 5 lid 1 en 5 lid 2 worden bestreken.
10.3 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ter waarde van maximaal 2x het factuurbedrag waarop de order betrekking heeft.
10.4 Het is alleen mogelijk Sonoff aansprakelijk te stellen als het product geïnstalleerd is door een erkende installateur. De installateur dient een rapport op te maken dat het product op de juiste manier is geïnstalleerd. (Artikel 9.3.j)


11. Retourzendingen
11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Leverancier niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Leverancier van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat deze door Leverancier zijn gecrediteerd.
11.2 Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 10% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van € 50,- (vijftig Euro).


12. Algemeen
Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen Leverancier en de afnemer - deze algemene voorwaarden daaronder begrepen - nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.
12.1 Sonoff behandeld alleen afnemers welke in het bezit zijn van de originele Sonoff factuur.


13. Ontbinding
In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.


14. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.


15. Toepasselijk recht
De verbintenissen tussen Leverancier en de afnemer als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


16. Correspondentie
Aan Leverancier te richten correspondentie dient te worden verzonden naar Industriestraat 6i, 3371 XD, Hardinxveld-Giessendam of naar info@Sonoff.nl


17. Taal
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.


18. Veilig bestellen
Voor de bescherming van uw gegevens tijdens het bestelproces gebruiken wij Secure Socket Layers (SSL). SSL is een standaard protocol, waarbij versleuteling wordt gebruikt om een veilige verbinding tussen twee computers op internet te maken. Al het verkeer wordt versleuteld en de integriteit en de verificatie van de berichten, zoals de identiteit van de zender en ontvanger is gegarandeerd. Er zijn twee manieren om te controleren of een beveiligde SSL-verbinding tot stand is gebracht:

- Het internet-adres van de website begint met "https://" en niet "http://"
- De sleutel lock-pictogram wordt weergegeven in de statusbalk van de browser. Door te klikken op dit pictogram de eigenschappen en de geldigheid van het SSL-certificaat worden weergegeven.

Dit betekent dat uw betalingsgegevens en persoonlijke gegevens worden beschermd!(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Sonoff Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel